Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Nyhetsarkiv

NYHETER FRÅN FÖRENINGEN

2022-01-07 Föreningens årsmöte tisdagen den 15 februari 2022
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. Under punkten Övriga frågor erbjuds medlemmar möjlighet att ställa frågor som gäller flygbullerstörningar över Upplands Väsby. Mötet kommer att hållas digitalt.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2021-01-06 Föreningens årsmöte tisdagen den 16 februari 2021
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. Under punkten Övriga frågor erbjuds medlemmar möjlighet att ställa frågor som gäller flygbullerstörningar över Upplands Väsby. Mötet kommer att hållas digitalt.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2020-01-02 Föreningens årsmöte tisdagen den 11 februari 2020
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. Under punkten Övriga frågor erbjuds medlemmar möjlighet att ställa frågor som gäller flygbullerstörningar över Upplands Väsby.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2019-01-12 Föreningens årsmöte tisdagen den 12 februari 2019
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. Under punkten Övriga frågor erbjuds medlemmar möjlighet att ställa frågor som gäller flygbullerstörningar över Upplands Väsby.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2018-01-12 Föreningens årsmöte tisdagen den 20 februari 2018
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. Under punkten Övriga frågor erbjuds medlemmar möjlighet att ställa frågor som gäller flygbullerstörningar över Upplands Väsby.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2017-01-15 Föreningens årsmöte måndagen den 20 februari 2017
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. Om ni har funderingar kring flygbullersituationen för Upplands Väsby finns här ett utmärkt tillfälle att ställa frågor till styrelsen. Vi diskuterar på era villkor olika sakfrågor djupare än vad som låter sig göras i skrift.
Kallelse till årsmötet (inkl. vägbeskrivning, PDF)

2016-01-18 Föreningens årsmöte tisdagen den 23 februari 2016
På mötet kommer det att informeras om det nya tillståndet för Arlanda flygplats som flygplatsen tog i anspråk vid årsskiftet och andra aktuella frågor rörande flygbullersituationen för Upplands Väsby.
Kallelse till årsmötet (inkl. vägbeskrivning, PDF)

2015-01-12 Föreningens årsmöte tisdagen den 17 februari 2015
På mötet kommer det att informeras om mark- och miljööverdomstolens dom rörande nytt verksamhetstillstånd för Arlanda flygplats samt andra aktuella frågor rörande flygbullersituationen för Upplands Väsby.
Kallelse till årsmötet (inkl. vägbeskrivning, PDF)

2014-11-21 Dom om nytt miljötillstånd för Arlanda
Idag kom mark- och miljööverdomstolens dom gällande nytt verksamhetstillstånd för Arlanda flygplats. Domstolen har tyvärr nytolkat miljölagen, förbisett gällande riktvärden för flygbuller och tillåtit överflygningar i högtrafik helt i enlighet med vad verksamhetsutövaren har begärt. Föreningen funderar på att överklaga till Högsta domstolen. Vidare information kommer att publiceras på Föreningens Facebooksida.
Pressmeddelande om domen.

2014-10-07 Huvudförhandling
Idag börjar huvudförhandlingen i mark- och miljööverdomstolens mål M 11706-13 och äger rum på Arlanda flygplats. Målet gäller överklagandet av mark- och miljödomstolens dom rörande Swedavias ansökan om nytt verksamhetstillstånd för flygplatsen.

2014-01-07 Föreningens årsmöte tisdagen den 18 februari 2014
På mötet kommer det att informeras om mark- och miljödomstolens dom rörande nytt verksamhetstillstånd för Arlanda flygplats samt andra aktuella frågor rörande flygbullersituationen för Upplands Väsby.
Kallelse till årsmötet (inkl. vägbeskrivning, PDF)

2013-11-27 Dom om nytt miljötillstånd för Arlanda
Idag kom mark- och miljödomstolens dom gällande nytt verksamhetstillstånd för Arlanda flygplats. Swedavia har redan idag bestämt sig för "en inriktning om att överklaga domen till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen".
Pressmeddelande om domen (på Nacka Tingsrätts webbsida).

2013-06-17 Huvudförhandling
Mark- och miljödomstolen har underrättat om att huvudförhandling i mål M 2284-11 skall äga rum den 3-6 september 2013. Målet berör Upplands Väsby då det gäller Swedavias ansökan om ett tillstånd att bedriva flygplatsverksamhet på tre rullbanor. Däri ingår bl a bolagets begäran om uteslutande raka inflygningar över tätorten.
På en huvudförhandling har berörda parter möjlighet att muntligt utveckla sina ståndpunkter i målet.

2013-01-08 Föreningens årsmöte tisdagen den 12 februari 2013
På mötet kommer det att informeras om vad som händer kring Swedavias ansökan om nytt verksamhetstillstånd för Arlanda flygplats, Swedavias planer på att tillämpa samtidiga parallella inflygningar och vilka konsekvenser det får samt andra aktuella frågor rörande flygbullersituationen för Upplands Väsby. Alla medlemmar är varmt välkomna.
Kallelse till årsmötet (inkl. vägbeskrivning, PDF)

2012-06-25 Arlandas nya miljötillstånd
Flera remissinstanser fick anstånd med att lämna in synpunkter på Swedavias ansökan till i mitten av juni 2012. Föreningen, tillsammans med berörda myndigheter, kommuner och allmänhet, har nu lämnat sina respektive synpunkter på ansökan till domstolen. Fortsättningen är att Swedavia avser att lämna svar på dessa remisser i september 2012. Läs Föreningens inlaga.

2012-03-03 Arlandas nya miljötillstånd
Mark- och miljödomstolen har den 28 februari kungjort målet som skall behandla Swedavias ansökan om ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats. Alla berörda parter uppmanas att lämna in synpunkter på ansökan till domstolen senast den 30 april 2012. Arlandas ansökningshandlingar.

2012-01-19 Föreningens årsmöte onsdagen den 22 februari 2012
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. På mötet kommer det att informeras om Swedavias ansökan om nytt verksamhetstillstånd för Arlanda flygplats, Swedavias anmälan om att påbörja samtidiga parallella inflygningar och vilka konsekvenser det innebär samt andra aktuella frågor rörande flygbullersituationen för Upplands Väsby. Alla medlemmar är varmt välkomna.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2011-09-26 Nytt miljötillstånd för Arlanda?
Swedavia har lämnat in en ny ansökan om miljötillstånd. Föreningen har tagit del av det digra materialet och ämnar framföra våra synpunkter till Miljödomstolen.
Vi är starkt kritiska till ansökan. Visserligen nämner Swedavia att man ska värna om de boende i Väsby, men i praktiken vill de ha fritt tillträde till luftrummet ovanför tätorten i framtiden (enligt den nuvarande regelverk får inflyningar över Upplands Väsby tätort inte ske efter 2017).
Alla ansökningshandlingar finns på Swedavias webbplats och vi ber er som är intresserade att själva ta del av materialet.

2011-04-26 Kallelse: Allmänt möte, 11 maj 2011
För att ny lydelse av stadgar skall vinna laga kraft fordras att förslaget behandlas på två efter varandra följande års- eller allmänna möten. Förslag till stadgeändring, vad beträffar föreningens syfte, behandlas för första gången på det allmänna mötet den 27 april 2011 (se nedan). För att det förslag som där beslutas skall börja gälla behövs således ett ytterligare allmänt möte. Föreningens styrelse kallar därför till ett ytterligare allmänt möte den 11 maj 2011 kl 19.00.
Kallelse till mötet (PDF)

2011-04-07 Kallelse: Allmänt möte, 27 april 2011
Swedavia annonserar att de inom kort kommer att inlämna en begäran om nytt miljötillstånd för Arlanda till Miljödomstolen. Föreningen anser innehållet i det tillståndet blir en ödesfråga för Upplands Väsby och vill rusta sig för att bli delaktig i processen.

Miljöbalkens krav på antal medlemmar för att kunna bli part i miljömål har EU-anpassats. Föreningens styrelse vill nu också anpassa Föreningens stadgar så att dess ändamål möter kommande möjligheter och behov. Föreningens styrelse kallar därför till allmänt möte den 27 april 2011 kl 19.00.
Kallelse till mötet (PDF)

2011-03-22 Kurvade inflygningar till bana 01R Enligt domen 2007-11-29, i målet som behandlade omprövning av villkor 6, förelades LFV att senast den 2 januari 2011 redovisa system som möjliggör kurvade eller sneda inflygningar vid sidan om tätorten Upplands Väsby. Notera att det har gått över 20 år sedan LFV/Swedavia lovade att flyga öster om tätorten till bana 01R. Här säger man att det löftet inte kan infrias inom överskådlig tid.
LFVs inskickade material (PDF).

2011-01-03 Föreningens årsmöte onsdagen den 16 februari 2011
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. På mötet kommer det framför allt att informeras om Swedavias kommande ansökan om nytt verksamhetstillstånd för Arlanda flygplats, konsekvenser av samtidiga parallella inflygningar och andra aktuella frågor rörande flygbullersituationen för Upplands Väsby. Alla medlemmar är varmt välkomna.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2010-05-11 Felaktig rubrik i tidningen ”Mitt i”
Med rubriken ”Upplands Väsby slipper flygbullret” och underrubriken ”Trafiken till Arlanda leds om efter nytt beslut” förleds läsaren av rubricerad tidning att tro att det nu är slut med överflygningarna av tätorten Upplands Väsby.

En granskning ger dock vid handen att annonserade kurvade inflygningar öster om tätorten endast gäller ett fåtal flygningar under lågtrafik d v s under tid som överflygningar ändå inte skall förekomma. Under högtrafik kommer överflygningarna att fortsätta som hitintills och den idag relativt korta högtrafikperioden kommer med en prognostiserad ökad trafikmängd olyckligtvis att förlängas, vilket då ger ökat flygbuller.

2010-03-17 LFV har misslyckats med att stoppa Sveriges största grupptalan!
Skadeståndet till Väsbyborna kryper allt närmare och det kan stå LFV dyrt. LFV har i Miljödomstolen hävdat rättegångshinder för processformen Grupptalan. I januari 2009 meddelade Miljödomstolen i protokoll att LFVs invändning om rättegångshinder skulle lämnas utan bifall d v s Miljödomstolen godkände de kärandes begäran att processen skulle hanteras som en Grupptalan.

LFV har överklagat Miljödomstolens ställningstagande hela vägen till Högsta Domstolen, som den 16 mars 2010 meddelade att prövningstillstånd inte har beviljats d v s Miljödomstolens utslag står fast.
Läs mer (Pressrelease, PDF)

2010-01-21 Ansökan om nytt miljötillstånd
Luftfartsverket har i Miljööverdomstolen åtagit sig att senast vid utgången av år 2010 inkomma med en ny fullständig tillståndsansökan avseende flygverksamheten vid Arlanda flygplats. Inför denna ansökan har verket kallat bullerberörda till ett nytt samrådsmöte den 27 januari 2010.
Handlingar för mötet finns på verkets hemsida här.

2010-01-11 Föreningens årsmöte måndagen den 22 februari 2010
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. På mötet kommer det framför allt att informeras om grupptalan, men även om vad som i övrigt har hänt under 2009 i flygbullerfrågor. Alla medlemmar är varmt välkomna.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2009-04-16 Klartecken för Sveriges största Grupptalan
Saken hanteras i Miljödomstolen och gäller Grupptalan mot Luftfartsverket (LFV) för miljöskada/flygbuller vid raka inflygningar över Upplands Väsby tätort till bana 3 söderifrån.

LFV har i Miljödomstolen hävdat rättegångshinder för processformen Grupptalan. Den 9 januari 2009 meddelade Miljödomstolen i protokoll att LFVs invändning om rättegångshinder skulle lämnas utan bifall d v s Miljödomstolen godkände de kärandes begäran att processen skulle hanteras som en Grupptalan.

LFV överklagade Miljödomstolens ställningstagande till Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen har idag meddelat att inte bevilja prövningstillstånd, vilket innebär att LFVs överklagan inte har beaktats. I praktiken innebär detta att Sveriges största Grupptalan är ett faktum.

2009-01-29 Föreningens årsmöte torsdagen den 19 februari 2009
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. På mötet kommer det framför allt att informeras om grupptalan, men även om vad som i övrigt har hänt under 2008 i flygbullerfrågor, exempelvis ökat flygbuller för Väsby i LFVs nya verksamhetsansökan. Alla medlemmar är varmt välkomna.
Kallelse till årsmötet (inkl. karta, PDF)

2009-01-09 Ansökan om nytt miljötillstånd
Luftfartsverket har i Miljööverdomstolen åtagit sig att senast vid utgången av år 2010 inkomma med en ny fullständig tillståndsansökan avseende flygverksamheten vid Arlanda flygplats. Inför denna ansökan har verket kallat bullerberörda till ett samrådsmöte den 22 januari 2008 (PDF).
Handlingar för mötet finns på verkets hemsida: http://www.arlanda.se/sv/Miljoarbete/Miljotillstand

2008-01-23 Föreningens årsmöte onsdagen den 20 februari 2008
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. På mötet kommer det att informeras om de domar som Miljödomstolen avkunnat under året, grupptalan och vad som i övrigt har hänt under 2007 i flygbullerfrågor. Alla medlemmar är varmt välkomna.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2007-12-20 Upplands Väsby kommun överklagar dom i Miljödomstolen
Upplands Väsby kommun anser att det är viktigt att arbetet med att införa sneda/kurvade inflygningar sätter igång omedelbart.
Kommunens överklagan (PDF)

2007-11-29 Miljödomstolens dom
Domen är ett resultat av förhandlingar mellan länsstyrelsen, LFV och miljödomstolen. Föreningen är således inte part i detta mål. Våra inlägg avvisades med texten ”Yrkanden framställda av andra aktörer i målet än sökanden avvisas i den mån dessa yrkanden går utöver omprövningen.

Länsstyrelsen initierade processen med anledning av att miljödomstolen 2004-03-03 menade att villkorstexten var otydlig och endast fyllde en begränsad funktion. Miljödomstolen föreslog länsstyrelsen att ansöka om omprövning av tillståndet. Länsstyrelsen begärde omprövning av villkor 6 och yrkade då bl a att miljödomstolen skulle förbjuda raka inflygningar från 2015! I domen står nu inskrivet från 2018!

Den text som miljödomstolen 2004 ansåg otydlig och endast fylla en begränsad funktion som skydd för Upplands Väsby kvarstår tyvärr oförändrad. Det säger egentligen allt om domens kvalitet och hållbarhet.
Miljödomstolens dom (PDF)

2007-10-31 Villkor 6 i miljödomstolen
Enligt beskedet i september skulle dom i målet ha kommit den 25 oktober. Domstolen har skjutit upp avgörandet ännu en gång. Föreningen har erhållit en skrivelse från miljödomstolen, där domstolen framhåller samma skäl som i september som orsak till förseningen. Man vill bl a samordna prövningen med tre andra ärenden som berör flygplatsen. Med reservation för att inte andra mer brådskande mål dyker upp bedömer domstolen att man har tillräcklig tid för att hinna avfatta ett skriftligt avgörande till den 29 november kl 13.30.

2007-09-05 Villkor 6 i miljödomstolen
Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt en omprövning av villkor 6 (d v sdet villkor som skall reglera flygtrafiken över Upplands Väsby tätort). Föreningen har lämnat flera inlagor och deltagit i huvudförhandlingen, som ägde rum den 4-5 juni 2007. Miljödomstolen meddelade vid huvudförhandlingen att dom eller annat besked skulle meddelas fredagen den 7 september. Miljödomstolen har idag per brev meddelat ett nytt datum för dom, torsdagen den 25 oktober 2007.
Mer information...(PDF)

2007-08-01 Banreparationer bana 1, Arlanda
LFV upptäckte sommaren 2006 värmeskador på bana 1. Skadorna justerades akut, men har senare bedömts nödvändiga att åtgärdas grundligare. Reparationerna – som skall genomföras under tre veckor sommaren 2007 och följande två somrar – kommer att resultera i extra störningar för Upplands Väsby centrala delar.

Föreningen har påpekat för LFV, speciellt som bana 1 är helt stängd under reparationerna, att flygplan som skall landa norrut skulle kunna utföra kurvade inflygningar till bana 3. Detta är fullt möjligt och verket skulle med ett sådant trafikmönster helt undvika att störa centrala Väsby under reparationsarbetena. LFV har dock valt att negligera denna möjlighet att tillmötesgå oss och har föredragit att i onödan störa sin granne.

2007-01-17 Föreningens årsmöte onsdagen den 21 februari 2007
Föreningen Väsbybor mot Flygbullers styrelse kallar till ordinarie årsmöte. På mötet kommer det att informeras om grupptalan och vad som i övrigt har hänt under 2006 i flygbullerfrågor. Alla medlemmar är varmt välkomna.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2007-01-12 Brev från Stockholms tingsrätt
Drygt 14 000 av Upplands Väsbys kommuninvånare, som bor eller har bott under inflygningsstråket till bana 3, har i dagarna fått eller kommer att få ett brev från Stockholms tingsrätt. Brevet innehåller en förfrågan där Stockholms tingsrätt önskar veta om mottagaren av brevet vill ingå i en grupptalan mot Luftfartsverket med anledning av flygbullret.

  • Om du störs av flygbullret över Upplands Väsby och vill ansluta dig till grupptalan mot Luftfartsverket - vänligen returnera brevets talong till Stockholms tingsrätt senast den 28 februari 2007. Det kostar ingenting att bli gruppmedlem. Vid vinnande dom kommer alla gruppmedlemmar att få samma skadestånd. Om målet förloras händer ingenting.
    Mer information...(PDF)

  • Om du inte störs av flygbullret över Upplands Väsby - bortse från brevet.

2006-09-12 Kommunalvalet 2006 i Upplands Väsby och flygbuller
Om ni i ert val av parti i kommunalvalet tänker väga in hur de olika partierna tänker sig att hantera flygbullerfrågan har vi till er hjälp gjort en sammanställning. Föreningen har frågat partierna vilka konkreta åtgärder de ämnar vidtaga under kommande mandatperiod.
Här hittar ni svaren...(PDF)

2006-08-28 Pressrelease - stämningsansökan mot Luftfartsverket
Föreningen Väsbybor mot Flygbuller kommer den 29 augusti 2006 att till tingsrätten i Stockholm, låta inlämna en stämningsansökan mot Luftfartsverket med en begäran om skadestånd för flygbuller.
Läs mer...(PDF)

2006-08-20 Miljööverdomstolens dom 060602
Miljööverdomstolen stoppar Luftfartsverkets försök att få åsidosätta miljövillkor genom att i likhet med miljödomstolen avslå verkets yrkande om prövotid.
Prövotidsmålet innehöll även många LFV-yrkanden om förändringar av villkorstext. Miljööverdomstolen gick inte heller här LFV till mötes utan fastslog i allt väsentligt att föreningens tolkningar av text gäller.

2006-04-18 Prövotidsmålet i miljööverdomstolen
Den 16 december 2004 avslog miljödomstolen Luftfartsverkets yrkande om prövotid och förändringar av villkor 2 (Föreningens "Press release" - PDF). Den domen överklagade Luftfartsverket till miljööverdomstolen (Svea hovrätt) den 5 januari 2005. Till detta formella överklagande gjordes en komplettering den 28 februari 2005.

Föreningen lämnade på begäran av domstolen ett yttrande över vår syn på överklagan den 29 maj 2005. Vi yrkade att miljödomstolens dom 2004-12-16 skall stå fast. Den 6 april 2006 genomfördes en huvudförhandling i miljööverdomstolen. Föreningens ordförande närvarade hela dagen och framförde föreningens syn på Luftfartsverkets argumentation. (Miljööverdomstolen har aviserat att dom i ärendet kommer den 2 juni 2006.)

2006-01-17 Föreningens årsmöte är utlyst till torsdagen den 16 februari 2006
Styrelsen kommer vid detta möte att informera om vad som hänt under 2005 i flygbullerfrågor. Tillfälle att ställa frågor, lämna synpunkter och delta i diskussionen kring frågor som rör flygbuller kommer att ges. Alla medlemmar är varmt välkomna.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2006-01-16 LFV bryter mot miljövillkor vid inflygning till bana 1
Luftfartsverket informerar allmänheten om att de följer gällande miljövillkor. Verket glömmer då att tala om att man för att kunna göra ett sådant påstående gör egna 'tolkningar' av texten eller lägger till egna extrameningar. Föreningen har granskat hur Luftfartsverket tillämpar villkor 6:s skyddslinje väster om Upplands Väsby tätort. Läs mer..(PDF).

2005-06-30 LFV:s märkliga banval vid sydliga markvindar - UPDATE
Luftfartsverket meddelade på ett möte den 9 juni 2005 att kriteriet vind på höjd inte längre skall användas vid banval. Detta står att läsa i ett mötesreferat (PDF) på sidan 6, andra stycket.

2005-06-03 Upplands Väsby kommun har lämnat yttrande i tre ärenden, två av dem till Miljödomstolen och ett till Miljööverdomstolen:
1. Ansökan om ändring av villkor för flygverksamheten på tre rullbanor på Arlanda flygplats, prövotid m.m.
2. Ansökan om omprövning enligt 24 kap. 5 § punkten 5 miljöbalken av villkor 6 i tillståndsbeslutet för verksamheten.
3. Ansökan, ändring av villkor 1 (utsläpp av kväveoxider och koldioxid) i regeringens beslut 1991.
...
Läs sammanfattning här (PDF).

2005-01-27 LFV:s märkliga banval vid sydliga markvindar
Då och då kontaktas vi av medlemmar som har frågat LFV Arlanda varför landande flygplan passerar över Upplands Väsby tätort trots att det är sydliga vindar d v s medvind på bana 01R (normalt skall flygplan landa mot vinden).
En vanlig förklaring från LFV Arlanda är att det råder "kraftig nordlig vind på höjd". Vi skall här titta närmare på vad det innebär...
Val av bana för start och landning på Arlanda (PDF)
(Detta dokument är ämnat läsare som är intresserade av ämnet och har bakgrundskunskap.)

2005-01-14 Föreningens årsmöte är utlyst till torsdagen den 10 februari 2005
Styrelsen kommer vid detta möte att informera om vad som hänt under 2004 i flygbullerfrågor och då speciellt om Miljödomstolens dom den 16/12. Tillfälle att ställa frågor, lämna synpunkter och delta i diskussionen kring frågor som rör flygbuller kommer att ges. Alla medlemmar är varmt välkomna.
Kallelse till årsmötet (PDF)

2004-12-17 Miljödomstolen stoppar LFV:s försök att åsidosätta miljövillkor
Miljödomstolen meddelade igår, den 16/12 2004, sin dom med anledning av LFV:s ansökan om prövotid (Mål M346-01). LFV har begärt att under en prövotid på fem år få göra avsteg från några grundläggande flygbullerbegränsande miljövillkor, vilka ligger till grund för Arlanda flygplats´ verksamhetstillstånd. Miljödomstolen har avslagit LFV:s yrkande om prövotid.
Föreningens "Press release" (PDF)

2004-12-10 På föreningens agenda...
Då och då påminns vi om att LFV, i strid med gällande miljövillkor, inte betraktar tätorterna vid inflygningen till bana 01R som ett bullerkänsligt område. Även om det under hösten har varit bättre än tidigare blir vi fortsatt störda, ofta till synes i onödan.

Föreningen Väsbybor mot Flygbuller arbetar därför idogt på inom flera områden i frågor som rör vår regions flygbuller. Vi agerar som remissinstans, vi uppvaktar Länsstyrelsen, vi debatterar med motparten, vi skriver till LFV. Några just nu aktuella ämnen är:
    - Prövotidsmålet
    - Stenvändarprojektet
    - Omskrivning av "villkor 6"
    - Grupptalan
Läs mer...

2004-08-16 Informationsmöte om Grupptalan Torsdagen den 26 augusti 2004 kommer Föreningen Väsbybor mot Flygbullers juridiska ombud, Ewa Bergwall, att informera om hur arbetet med grupptalan mot Luftfartsverket fortskrider. Alla som har lämnat in en borgensförbindelse har fått en personlig inbjudan per e-post eller vanligt brev. (Om det finns någon som har lämnat in en borgensförbindelse, men som inte har fått någon kallelse till detta informationsmöte, kontakta benny.reuterhagen@flygbuller.nu.)

2004-06-04 SL döms bygga bullerskydd där bullret från Roslagsbanan överstiger 70 decibel Miljööverdomstolen har beslutat att SL måste uppföra bullerplank där bullret från Roslagsbanan överstiger 70 decibel vid bostäder i Danderyd. Banan har moderniserats och betraktas av domstolen som en ny bana och då gäller gränsen 70 decibel. Domen är onekligen intressant för de ca 30 000 boende i Upplands Väsby och Sollentuna som regelbundet utsetts för flygbuller överstigande 70 decibel. Bullret orsakas av de flygplan som landar på den nybyggda rullbanan ('bana 3') på Arlanda. Föreningen undersöker just nu innebörden av domen för Upplands Väsby och om den är prejudicerande.

2004-05-24 TV4 Kalla Fakta - Öden och äventyr på Arlanda "På Arlanda flygplats är säkerheten ett måste och ändå inträffar dagligen incidenter. Flygplan och fordon är ibland nära att kollidera och Arlandas toppmoderna flygtrafikledningstorn lider av tekniska problem..." Läs mer på TV4.se...

2004-05-19 Länsstyrelsen ansöker om omprövning av villkor 6 Länsstyrelsen menar att den nuvarande lydelsen av villkor 6 innebär att syftet i regeringens och koncessionsnämndens beslut har frångåtts. Syftet med villkor 6 är och har alltid varit att skydda Upplands Väsby kommun från flygbuller. Den domstolsprövning som gjordes tidigare i våras gällde endast tolkningen av villkoret och har inte tagit ställning till om det finns skäl att ändra eller göra tillägg i villkoret. Pressmedelanden

2004-05-18 Upplands Väsby kommun misstänker att LFV bryter mot villkor 2 Upplands Väsby kommun har begärt att Länsstyrelsen prövar om Luftfartsverket bryter mot villkor 2 i miljötillståndet för Stockholm-Arlanda flygplats vad gäller utflygningar från bana 3 och de av koncessionsnämnden beslutade flygstråken. Dessa utflygningar sker rakt över Bollstanäs och det gäller även nattetid. Upplands Väsby Flygbullernyheter

2004-04-14 Isblock föll ner på lekplats Isklumpar, stora som knytnävar, regnade igår morse ner på en lekplats i Upplands-Väsby från en klarblå himmel. Väsbyhem, som förvaltar lekplatsen, tror att isen fallit från något av de 11 flygplanen som passerade på låg höjd under morgonen.

2004-04-14 Grupptalan Föreningen planerar att genomföra en grupptalan mot Luftfartsverket. Grupptalan har 2 syften, dels att ersätta oss som drabbas ekonomiskt, dels att sätta ett pris på bullerstörningarna, så att det kostar för Luftfartsverket att förstöra vår miljö.

2004-03-03 Dom har meddelats i ”villkor 6 målet” Tolkningen av villkor 6 lydelse som det har idag, gör att det inte skyddar Upplands Väsby tätort mot överflygningar vid inflygningar söderifrån till bana 3 (01R). Miljödomstolen pekar istället på möjligheten för Länsstyrelsen att ansöka om omprövning av tillståndet eftersom förutsättningarna förändrats i förhållande till vad som var fallet vid tiden för tillståndets meddelande.

2003-12-16 Ulrica Messing inviger ”Det nya Arlanda” Ulrica Messing inviger Det Nya Arlanda utan att med ett ord beröra de miljöproblem som Luftfartsverket orsakar genom sitt misslyckande att uppfylla villkoren i tillståndet för Arlanda flygplats.

2003-11-27 Föreningen får miljöstipendium Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Upplands Väsby kommun har beslutat om vilka av de nominerade som får 2003 års miljöstipendium. Så här lyder nämndens motivering till valet av stipendiat: ”Föreningen Väsbybor mot flygbuller, med Jesper Hellström som ordförande, har på ett föredömligt sätt visat ett starkt engagemang och lagt ned mycket arbete i denna för Upplands Väsby kommun så viktiga fråga. Föreningen har fungerat som väsbybornas egen kanal för att verka, påverka och göra sina röster hörda.” Pressmeddelanden

2003-10-16 Lämnar in remissyttrande till miljödomstolen Föreningen Väsbybor mot flygbullers advokat Ismo Salmi har inlämnat remissyttrande till Miljödomstolen med anledning av mål M343-03 där Luftfartsverket överklagat Länsstyrelsens beslut att stoppa överflygningen av Upplands Väsby tätort.

2003-10-14 Jacob Curman tillskriver Ulrica Messing Jacob Curman tillskriver Ulrica Messing på Näringsdepartementet med anledning av LFVs sätt att tolka villkor 6.

2003-10-09 Föreningen överklagar miljödomstolens beslut Föreningen Väsbybor mot flygbuller överklagar miljödomstolens beslutatt inhibera Länsstyrelsens beslut om flygstopp över Upplands Väsby tätort.

2003-10-02 Vanja Edwinson skriver till Lars Rekke Vanja Edwinson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby skriver ett brev till Lars Rekke, generaldirektör för LFV angående den senaste tidens omfattande bullerstörningarna i UV.

2003-09-25 Upplands Väsby kommun överklagar miljödomstolens beslut Överklagande [PDF]

2003-09-22 Ordföranden skriver till Jan Lindqvist Med anledning av LFV:s pressmeddelande daterat 2003-09-18 resp. 2003-09-19 skriver föreningens ordförande Jesper Hellström till LFV:s informationschef Jan Lindqvist. Visa brevet

2003-09-19 Miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut om flygstopp Miljödomstolen finner skäl att meddela inhibition. Detta innebär att det av länsstyrelsen meddelade verkställighetsförordnandet tills visare inte gäller.

2003-09-12 Länsstyrelsen stoppar inflygningarna över centrala Väsby Länsstyrelsen stoppar de regelmässiga inflygningarna över Upplands Väsby tätort med omedelbar verkan fr.o.m. 20 september.

2003-09-03 Ordföranden svarar Niclas Härenstam Med anledning av LFV:s inbjudan till föreningen för information skriver ordföranden Jesper Hellström till LFV Arlandas presschef Niclas Härenstam. Visa brevet

2003-09-03 Upplands Väsby kommun kräver flygstopp Pressmeddelanden

2003-09-01 Brev från ordföranden till Lars Nyberg, miljödirektör för Länsstyrelsen Visa brevet

2003-09-01 Brev 2 från ordföranden till generaldirektören för Luftfartsverket Visa brevet

2003-09-01 Brev 1 från ordföranden till generaldirektören för Luftfartsverket Visa brevet

2003-08-25 Brev från ordföranden till Niclas Härenstam, Luftfartsverket Visa brevet


I MEDIA

2014-12-31 DN Arlandabuller överklagas till HD

2014-11-21 SvD Inflygningsförbud på Arlanda slopas

2014-05-06 DN Flygbuller kan göra dig fet

2014-03-18 SvD Arlandas miljötillstånd prövas igen

2014-02-18 UNT Spånd väntan på Arlandatillstånd

2013-11-27 Vi i Väsby Inflygningarna över centrala Upplands Väsby ska upphöra

2013-11-27 UNT Arlanda blixtöverklagar miljödom

2013-11-27 UNT Arlanda slipper utsläppstak

2013-11-27 SvD Inget utsläppstak för Arlanda

2013-11-27 DN Slopat utsläppstak för Arlanda

2013-10-14 SvD Stopp för tredje banan hotar Arlanda

2013-09-07 DN En avgörande dag för Arlanda

2013-09-03 Vi i Väsby Striden om flygbullret inleds

2013-01-18 Vi i Väsby ”Tekniken att flyga runt tätorten finns visst”

2013-01-11 DN "Fel sätta press på miljödomstolen"

2013-01-09 DN "Risk att miljödomstolen halverar Arlandas kapacitet"

2011-07-12 Expressen Plan nära krock över Arlanda

2011-05-13 DN Fortsatt strid om flygbuller i Väsby

2011-04-01 UNT Ingen åtgärd efter flyg över sjukhus

2010-04-19 DN Fridfulla dagar för bullerstörda Väsbybor

2010-04-16 Stockholms Fria Grupptalan mot flygbuller kan tas upp i miljödomstolen

2010-04-12 DN Väsbybor trappar upp striden mot flygbuller (PDF, A3-storlek)

2009-09-18 UNT Krav på fler flyg

2009-06-25 Ny Teknik Spåra flygplatsens ljudbusar

2009-01-18 SVT Sveriges största grupptalan (VIDEO)

2009-01-18 UNT Bullerärende till Miljödomstolen

2007-12-01 DN Arlanda får inte öka utsläpp

2007-11-30 UNT Fortsatt flygbuller i Väsby

2007-11-18 Expressen
Flygplatsbuller kan göra dig sjuk

2007-11-18 Expressen
"Man får huvudvärk och blir trött"

2007-07-18 SvD Tystnaden svåråtkomlig men eftersökt (Läsarbrev)

2007-03-05 SR Många vill ha skadestånd för flygbuller

2006-08-29 DN Luftfartsverket stäms av boende för flygbuller

2006-08-29 SR Stämning om buller från Arlanda

2006-08-28 Uppsala Nya Tidning Väsbybor kräver miljoner i skadestånd för flygbuller

2006-03-06 Sydsvenskan Bullermätning i Dalby måste förklaras

2006-01-17 DN Högljudd protest mot buller

2005-07-21 Uppsala Nya Tidning Långsamt arbete för minskat flygbuller

2005-06-01 Aftonbladet Lucka föll från flygplan över Stockholm

2005-02-23 Uppsala Nya Tidning Boende mot flygbuller vill ha faktiska mätningar

2005-02-02 SVT Buller värsta miljöfaran för barn

2004-12-21 SvD Domstol avslår Arlandas krav

2004-11-22 Expressen Is från plan lossnade - kraschade ner i sängen

2004-10-29 SvD Arlanda slår i avgastaket

2004-10-24 Aftonbladet I år dör 800 svenskar av trafikbuller

2004-10-05 Expressen Polisen: Säkerheten på Arlanda hotas

2004-09-02 SvD Bostäder isoleras mot flygbuller

2004-08-11 SvD Trafikljud stör mer än buller

2004-06-20 Uppsala Nya Tidning Nedfallande isklumpar kom från ett inflygande flygplan

2004-06-12 DN Boende vid flygplatser undersöks i EU-projekt

2004-06-04 DN SL döms bygga bullerskydd vid Roslagsbanan

2004-05-24 TV4 Kalla Fakta - Öden och äventyr på Arlanda

2004-05-22 Motala&Vadstena Tidning Nytt mysterium med isbumlingar

2004-05-21 Uppsala Nya Tidning Nytt försök stoppa inflygningar över Upplands Väsby

2004-05-18 Lokaltidningen Otillåtna flygningar görs över Bollstanäs

2004-04-14 Aftonbladet Ingen förklaring till nedfallande isblock

2004-04-14 Aftonbladet ”Isblock föll på lekplats”

2004-02-21 DN. Trafikbuller ökar risken för högt blodtryck och hjärtinfarkt

2004-02-17 Uppsala Nya Tidning Kommunstyrelse-ordförande rasar över flygbuller

2004-02-13 Uppsala Nya Tidning Stenvändarprojektet förklaras felaktigt

2004-01-23 SvD Svartlistade, utländska charterbolag som anses vara säkerhetsrisker tillåts flyga på Sverige

2003-12-09 Lokaltidningen Väsbybor kräver miljonskadestånd med grupptalan mot Luftfartsverket

2003-11-23 Lokaltidningen Flygbullret kan stoppa byggplaner

2003-11-14 DN. Bana 1 på Arlanda får inte användas vid dålig sikt

2003-11-04 Lokaltidningen Förundersökning inledd mot Luftfartsverket AND pdf/miuv4.pdf

2003-11-03 Svenska Dagbladet Arlanda fungerar inte

2003-10-22 SvD Åklagare utreder Arlandabuller - LFV misstänks för miljöbrott

2003-10-18 Metro ”Flygbuller kan leda till fängelse”

2003-09-24 Kommunaktuellt Bullret från flyget väcker heta känslor

2003-09-17 DN. Fler störs av Arlandaflyget

2003-09-15 SVT Länsstyrelsen stoppar inflygningar till Arlanda över Upplands Väsby

2003-09-12 DN. Inflygning till Arlanda ändras

2003-09-07 Väsby Journalen Nu är vi trötta på det eviga flygbullret och LFV:s nonchalans

2003-08-26 Lokaltidningen Storm mot bullret

2003-08-21 SvD LFV polisanmält för buller

2003-08-21 DN. Flygbuller kan minskas - om några år

2003-08-21 SVT Flygbuller väcker ilska i Upplands Väsby

2003-08-20 DN. Protester mot flygbuller från Arlanda

2003-07-29 SvD Flygbullret vid Arlanda låter för mycket

2003-05-08 SvD Ström av klagomål på flygbuller

2003-04-17 SvD Buller tar ny väg med tredje banan i trafik

Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!