Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Bullerproblemet : Våra förslag

Föreningen Väsbybor mot Flygbullers huvudförslag till bullerförbättrande åtgärder


INFLYGNINGAR:

Karta, sned inflygning Sned inflygning
Föreningens huvudalternativ till inflygningsväg för bana 01R har sitt ursprung i flygplatsens miljötillstånd från 1993. Inför det tillståndet föreslog LFV en sned inflygning öster om Upplands Väsby tätort. Den flygvägen stör flygbullermässigt överlägset färre än raka inflygningar över tätorten.

(En sned inflygning till bana 01R kan också göras väster om Upplands Väsby tätort. Denna inflygning har fördelen att sista insvängen upp på finalen kan bli mindre än 15 grader.)

Karta, kurvad inflygning Kurvad inflygning
LFV har senare framlagt förslag om att göra en kurvad inflygning med hjälp av en navigationsplattform ombord på flygplanen, RNP-RNAV, vilket är en inflygningsmetod som har föreningens fulla stöd om tätorten skonas från överflygningar.

Karta, start 01R Omvänt bananvändningsmönster
Genom att tillämpa bankombinationen 01R för start och bana 01L för landning är vi i stort sett tillbaka till den situation vi hade innan bana 3 togs i drift.

Tätbebyggda områden i flygplatsens omedelbara närhet skulle också få det mindre bullrigt om fler starter flyttas till bana 3. Detta eftersom starter genererar mycker mer flygbuller än landningar. Bana 3 ligger längre ifrån närbelägna samhällen och bullermattan skulle således flyttas österut mot mindre tätbebyggda områden.

För att minimera flygbuller för tätorter söder om Arlanda skulle sned och/eller kurvad inflygning med fördel kunna användas under lågtrafik och normala väderförhållanden. Under högtrafik och sämre väderleksförhållanden kan det omvända bananvändningsmönstret tillämpas.


Kapacitet?
London Heathrow, där merparten trafikerande flygplan är av typen långdistans d v s modell större, klarar oficiellt 90 rörelser per timme med en bana för start och en bana för landning. Med den flygplanssammansättning som trafikerar Arlanda, i huvudsak medel- och kortdistansflygplan, borde över 90 rörelser per timme klaras med omvänt bananvändnigsmönster d v s utan att tillgripa onödigt flygbullerstörande samtidiga parallella inflygningar.


LFV/Swedavia säger att denna lösning inte går därför att...

1. "Lågfartsstarter som skall västerut, ligger i vägen för ev avbrutna inflygningar till bana 1"
Vi menar att: Detta är en typisk situation där flygledare genom att tillämpa sina kunskaper i flygledarteknik och med fart-, kurs- och höjdrestriktioner avvecklar flygtrafiken utan störningar.

2. "Bana 3 är för kort för säkra starter för vissa flygplantyper"
Vi menar att: Det är inte flygplantypen som gör banan för kort utan flygplanets vikt. Antalet av den åsyftade större flygplantypen utgör på Arlanda 4% av alla flygplan. Alla dessa har inte för hög vikt för start på bana 3. Det återstående fåtalet för tunga flygplanens starter kan mixas med landningar på bana 01L. Så gjordes innan bana 3 fanns och så kan det fortsatt göras.

3. "Avisningskapaciteten under vintertid på bana 3 är ytterligare ett problem"
Vi menar att: Detta är enbart ett vinterproblem, men kan lösas genom att förstärka avisningskapaciteten genom att förflytta de mobila avisningsbilarna till detta område.


Karta, inflygning Minskat flygbuller över västra Upplands Väsby (Runby)
Genom att vid användandet av bana 01L för landning leda in trafiken väster och norr om Runby (exempelvis såsom på vidstående bild), så minskar flygbullerexponeringen jmf tidigare även för Runby.

Idag leder LFV i bästa fall flygplanen att flyga på gränslinjen vid inflygning till bana 1 söderifrån (01L). Det normala vore att tillämpa en marginal till en gränslinje.

Vi vill påminna om LFV:s argumentation i diskussionen om "kurvad" inflygning utanför den östra begränsningslinjen till bana 3 (01R). Gränslinjen skiljer sig där mot inflygningslinjen med 23° och då sade LFV att det fick vara maximalt 15 graders vinkel till inflygningslinjen för att man skall kunna göra en säker inflygning. Det torde med den argumentationen inte vara något som helst hinder att tillämpa en 10 graders sned inflygning från väster för att få marginal till den västra gränslinjen.UTFLYGNINGAR:

Generellt måste Swedavia hålla sig inom de standardiserade utflygningsvägarna. Detta gäller speciellt mellan kl. 22 och kl. 07.

Karta, utflygning Utflygningar över Bollstanäs mellan kl. 22 och kl. 07 måste upphöra och i stället skall flygvägar som inte har stäckning över tätbebyggda områden användas.

Dagtid (kl. 07-22) skall flygplanen vid utflygningar runt Bollstanäs strikt följa gällande utflygningsväg och initialt stiga med låg fart (s.k. “clean speed”), som ger en brant stigvinkel, för att på så sätt passera utanför Bollstanäs på så hög höjd som möjligt. Efter det att svängpunkten på föreningens initiativ flyttades något åt sydost har flygbullerproblemet för Bollstanäs minskat, men är förtsatt ett störande inslag och då speciellt nattetid.
Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!