Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Bullerproblemet : Negativa effekter

Upplands Väsbys invånare drabbas av en mängd allvarliga konsekvenser som ett resultat av regelbundna överflygningar. Här är en sammanfattning av några av dessa:

Irritation
Flygbuller är det mest störande trafikbullret och det upplevs som mer störande än andra typer av buller vid samma nivåer (God bebyggd miljö - Boverket, Inventering av kunskapsläget för störningsstudier av trafikbuller - Karolinska institutet). I Upplands Väsby utsätts tiotusentals boende regelbundet för buller från flygplan som överstiger regeringens riktlinjer, ibland så ofta som en gång i minuten.

Sömnstörningar
Inflygningarna över centrala Upplands Väsby börjar 06.00 på morgnarna och kan hålla på till 23.00, i västra Upplands Väsby kan de ske dygnet runt och i östra Upplands Väsby kan startande plan flyga rakt över tätorten mitt i natten. Sammantaget bidrar dessa överflygningar till att tiotusentals människor får sin nattsömn störd med negativa effekter på livskvaliteten och hälsan som följd.

Högt blodtryck
Svenska forskare har visat att förhöjt blodtryck är vanligare hos bullerexponerade i området kring Arlanda. I en undersökning gjord av Stockholms läns landsting påpekas att bullertoppar, t ex från överflygande flygplan är viktiga då man beräknar bullrets inverkan på blodtrycket.

Olycksrisk och obehag
Även om risken för olyckor är liten så går det inte att bortse från att många boende i Upplands Väsby är oroliga för vad en sådan olycka kan få för konsekvenser. Många kommer fortfarande ihåg krashen vid Amsterdams flygplats Schiphol, då ett fraktflygplan störtade rakt ner i höghus när det var på väg in mot flygplatsen efter att ha vänt pga. tekniskt fel. Det har dessutom visat sig att föremål kan ramla ner och skada människor och egendom på marken. Ett exempel på detta är de isbitar som föll ner på en lekplats i centrala Upplands Väsby. Obehaget i sig kan få negativa effekter på hälsan och livskvaliteten för många människor.

Utsläpp
Flygtrafiken släpper ut stora mängder koldioxid och kväveoxider: Låga motorpådrag i samband med landning ger en ökad mängd restprodukter i form av obrända kolväten. Kväveoxider och oförbrända kolväten bildar genom reaktion med solljus ämnet ozon som skadar växtlighet och människors hälsa.

Utbildning
Vuxnas men framförallt barns inlärningsförmåga kan påverkas mycket negativt av bullerstörningar. Exempel på detta är koncentrationssvårigheter försämrad talkommunikation och försämrad prestationsförmåga. Detta har påvisats genom forskning.

Egendomsvärde
Buller minskar värdet på bostäder och andra fastigheter. Redan idag är buller en faktor som ska tas med i beräkningarna för hyresnivåer. I större perspektiv skulle den sammanlagda värdeminskningen vid en 10-20 % minskning av värdet på fastigheter i Upplands Väsby sluta på miljardbelopp. För den enskilde fastighetsägaren kan en sådan värdeminskning leda till stora negativa ekonomiska konsekvenser.

Byggrestriktioner
Idag är det inte tillåtet att bygga bostäder där det bullrar mer än vad regeringens riktvärden föreskriver. Eftersom stora delar av Upplands Väsby kommun nu utsätts för buller som överstiger dessa riktlinjer så kommer chansen till nybyggnation av bostäder inom kommunen att kraftigt försämras.
Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!