Föreningen Väsbybor mot flygbuller - www.flygbuller.nu
Startsidan [ STARTSIDAN ]


In English IN ENGLISH

 Om Föreningen...
      Bakgrund & Mål
      Aktiviteter

 Bullerproblemet...
      Sammanfattning
      Centrala Väsby
      Västra Väsby
      Östra Väsby
      Negativa effekter
      Våra förslag

 Miljövillkoren...
      1993-2015
      Idag

 Vilka gör vad

 Vad kan jag göra?

 Nyhetsarkiv

 Andra faktakällor

 Kontakta oss


Bli medlem!


Foto & Video


Fråga oss!

Vilka gör vad

Följande organisationer är involverade i frågor rörande störande flygbuller i Upplands Väsby...

 • Upplands Väsby Kommun arbetar aktivt med bullerproblemet.

 • Swedavia (tidigare Luftfartsverket(LFV)) har ansvar för flygverksamheten på bl a Arlanda flygplats. De är ansvariga för vilken väg (och höjd) flygplanen tar över Upplands Väsby och omgivande kommuner.

 • Transportstyrelsen ansvarar för regler, tillstånd och tillsyn inom svensk luftfart samt övervakar, analyserar och utvärderar luftfartssektorns utveckling. (I Transportstyrelsen ingår de tidigare LFV-avdelningarna "Luftfartsinspektionen" och "Luftfart och Samhälle".)

 • Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet. De har till uppgift att kontrollera att Swedavia följer villkoren i tillståndet för Arlanda flygplats.

 • Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. De ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. På Naturvårdsverkets hemsida finns ett antal dokument som informerar om vad buller är och vilka riktvärden som gäller i Sverige för olika störningskällor - se "Andra faktakällor".

 • Mark- och miljödomstolen har följande uppgifter: tillstånd till vattenverksamhet;  tillstånd till miljöfarlig verksamhet och andra miljöskyddsfrågor;  frågor om hälsoskydd, naturvård, renhållning och farligt avfall;  skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning.

  Domstolen dömer enligt miljöbalken:

  "Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling, byggd på insikten att naturen har ett skyddsvärde och människan ett ansvar för att förvalta naturen väl. Balken skall tillämpas så att hälsa och miljö skyddas, värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras. En god hushållning med mark och vatten skall tryggas och ett kretslopp av material, råvaror och energi skall uppnås.

  Som redskap för att uppnå dessa syften innehåller miljöbalken flera viktiga principer. Här uppställs bl.a. krav på kunskap och försiktighet samt användandet av bästa möjliga teknik hos den som skall bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som faller under miljöbalkens regler. Miljödomstolen skall vid sin prövning tillse att dessa krav uppfylls."

 • Naturskyddsföreningen är en ideell förening som startade för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän och är idag Sveriges största miljöorganisation. Naturskyddsföreningens mål är att påverka politiker, jaga miljöbovar och påverka lagstiftningen.

 • Boende mot buller i norra Sollentuna - vår systerförening i Sollentuna.
Copyright © 2004 Föreningen Väsbybor mot flygbullerFölj oss på Facebook!